Beleidsplan

 

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord                                                                                                                        

1.1 Inleiding                                                                                                                      

1.2. Missie/ Visie                                                                                                             

1.3. Doelstellingen                                                                                                         

2. Achtergrond                                                                                                                

3. Doelgroep                                                                                                                    

4. Stichtingsbestuur                                                                                                     

5.1 Financiën                                                                                                                   

5.2 De manier waarop de Stichting geld werft                                                  

6. Het beheer en de besteding van het vermogen                                           

7. Werkzaamheden                                                                                                       

8. Overzicht gegevens stichting                                                                             

9. Communicatie                                                                                                            

 

 

            

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre. De Stichting is opgericht op 28 februari 2012 in Valkenswaard door een initiatief van een aantal vrijwilligers.

Het doel van deze organisatie is het bestuderen, preserveren en doorgeven van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog rondom de gemeenten Valkenswaard en Waalre en de direct omliggende regio.

Een stichting is   verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.      

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.           

Dit plan geeft inzicht in:  

 

*      Missie, visie en doelstellingen van de stichting    

*      Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting    

*      Financiën

*      De manier waarop de stichting geld werft

*      Het beheer van vermogen van de stichting

*      De besteding van het vermogen van de stichting

*      Het functioneren van het bestuur            

 

Het bestuur van Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre,

 

Floor Willemse, 

 

Voorzitter

 

1.1 Inleiding

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre staat voor verschillende uitdagingen in de aankomende periode. De getuigen van de periode 1940-1945 ontvallen ons in hoog tempo. Verhalen uit eerste hand moeten de aankomende tijd vergaard worden. Verder komen er steeds meer archieven beschikbaar waaruit informatie gewonnen kan worden. Het is zaak om deze te bestuderen en de zaken die voor ons belangrijk zijn te archiveren. Verder zijn regionale bekendheid, netwerken en het zoeken van sponsoren, donaties en giften uitdagingen die continue aandacht behoeven.         

Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en   een duidelijk helder doel nodig. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de  toekomst kijkt en welke   maatregelen het wil nemen om de stichting regionale bekendheid te geven.

Doel is dat de stichting    een regionaal aanspreekpunt wordt over alles wat deze doelgroep inhoud.

Het bestuur van  de stichting staat positief tegenover initiatieven   en mensen die dezelfde  doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij dan van elkaars initiatieven op de hoogte zijn, om van elkaars ervaringen te delen. Dit om te streven naar een beter resultaat.

 

1.2 Missie/visie

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre, tracht haar doel te bereiken door het verzamelen en preserveren van informatie, documenten en overige roerende en/ of onroerende goederen uit de Tweede Wereldoorlog die raakvlakken hebben met de gemeenten Valkenswaard en Waalre. Hiernaast probeert de stichting de verworven kennis uit te dragen aan een breed publiek door middel van exposities, lezingen en battlefield tours. Verder probeert de stichting de herinnering aan de gesneuvelde militairen, begraven op de militaire begraafplaats Valkenswaard, levend te houden.

 

1.3 Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

*      Het behouden en documenteren van de geschiedenis van de gemeenten Valkenswaard en Waalre ten tijde van de Tweede Wereldoorlog;

*      De informatie of goederen niet verloren laten gaan voor toekomstige generaties;

*      De kennis over de Tweede Wereldoorlog bevorderen;

*      Informatie over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar stellen voor en te delen met een breed publiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle ter

        beschikking staande media;

*      Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

*      De stichting probeert de interesse in de militaire begraafplaats Valkenswaard te vergroten. Hiervoor hebben we het adoptie programma (VWCAP) in leven

        geroepen. De stichting beheert de administratie omtrent dit adoptie programma.

 

2. Achtergrond

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre is op 28 februari 2012 te Valkenswaard opgericht. Dit omdat bleek dat er veel informatie te vinden is over de Tweede Wereldoorlog in de regio van Valkenswaard en Waalre. Echter deze informatie is zo verspreid in diverse archieven dat voor veel mensen die informatie onvindbaar en dus onbekend is. Dit was voor de stichting aanleiding om die informatie te centraliseren en verder uit te dragen onder de lokale bevolking.

 

3. Doelgroep

De informatie die de stichting heeft vergaard is voornamelijk bedoeld voor mensen die raakvlakken hebben met de gemeenten Valkenswaard en Waalre. Ook familieleden van veteranen contacten ons voor informatie. De stichting probeert de informatie ook over te dragen op jongeren om ervoor te zorgen dat de geschiedenis ook behouden blijft in toekomstige generaties.

 

4. Stichtingsbestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

*            Mevr. Floor Willemse - Voorzitter

*            Dhr. Raimondo Bogaars - Secretaris

*            Dhr. Bas Hendriks - Penningmeester

 

5. Financiën

Om de doelen van stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre te realiseren is geld nodig.

Hierbij wordt uit gegaan van jaarlijkse kosten, basiskosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. Maar wil de stichting kunnen groeien tot een regionaal aanspreekpunt dan is meer geld noodzakelijk.

Dit geld zal dan besteedt worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek en samenwerkingsvormen.

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de stichting:

 

Globale indicatie jaarlijkse kosten op jaar basis:

Websites, Kantoorartikelen (A4 papier, postzegels, printerinkt, etc.), bankkosten, boekhouding, bloemenkransen, expositie materialen, kosten jaarlijks event: static show (koffie/  lunch etc. deelnemers).

 

Als de stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aan gaan met instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat.

De stichting wordt door de (bestuurs-) leden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. De stichting heeft geen winst oogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

 

5.2 De manier waarop de Stichting geld werft

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsen werving.

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners actief onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/ relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels het inzetten van multimedia en social media.

Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties. Denk hierbij aan sponsor sport activiteiten, Rabobank club actie of het ontvangen van gelden voor het geven van onder andere voorlichtingen of battlefield tours.

 

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.

 

Sponsering: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en /of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtings verkeer

Donaties/ giften: eenrichting verkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

De stichting heeft geen winst oogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

 

6. Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre voert als stichting een administratie uit. Hieruit moet blijken welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders en leden van de stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL27 RABO 011 6584 645. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het jaar daaraan volgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hier van gepubliceerd op de website.

Als de stichting word opgeheven is zij verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

 

7. Werkzaamheden

*      Het vergaren en documenteren van informatie omtrent de gemeenten Valkenswaard en Waalre (en regio) tijdens de Tweede Wereldoorlog;

*      Het naspeuren van archieven en contacten van familie leden van gesneuvelde militairen en veteranen;

*      Het uitdragen van deze informatie d.m.v. lezingen, exposities en battlefield tours en multimedia;

*      Het organiseren van een jaarlijkse static show van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog op de markt van Valkenswaard. Hierbij wordt ook een informatie

        stand ingericht waar informatie uitgewisseld kan worden;

 *     Het opzetten en beheren van een adoptie programma voor de militaire begraafplaats Valkenswaard (VWCAP).

 

8. Overzicht gegevens stichting

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

KvK nummer:                                                                                  548 369 48,

Correspondentie adres:                                                                    Emmastraat 27b, 5583 BL Waalre, Nederland

Het fiscaalnummer (RSIN nummer) van de stichting is:                        85.14.59.274

Het banknummer van de stichting is IBAN:                                         NL27 RABO 011 6584 645

 

Informatie en contact:

Web:      www.erfgoed40-45.nl

             www.valkenswaardwarcemetery.nl

Email:    info@erfgoed40-45.nl

Tel.:       040 – 2222 798

 

9. Communicatie

Jaarverslagen

Ieder jaar zal de stichting haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten/ projecten via:

*      Een financieel jaarverslag

*      Een kort inhoudelijk jaarverslag

*      Facebook / website

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers.

Het inhoudelijk jaarverslag en de facebook pagina’s vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.